Protector Forsikring ASA inviterer med dette til presentasjon av resultatene for
2. kvartal 2022, fredag 8. juli kl. 10:00.

Presentasjonen vil avholdes på engelsk og vil bli direkte videooverført til våre
hjemmesider
(https://protectorforsikring.no).

Spørsmål kan rettes til ir@protectorforsikring.no i forkant av eller underveis i
presentasjonen.

Q2-rapporten og presentasjonen vil bli publisert i forkant av webcasten.


Oslo, 1. juli 2022
Protector Forsikring ASA

Read more

Finansiell kalender for Protector Forsikring ASA

REGNSKAPSÅR 2022

08.07.2022 - Halvårsrapport

27.10.2022 - Kvartalsrapport - Q3
02.02.2023 - Kvartalsrapport - Q4


REGNSKAPSÅR 2023

11.07.2023 - Halvårsrapport
08.03.2023 - Årsrapport
30.03.2023 - Ordinær generalforsamling

28.04.2023 - Kvartalsrapport - Q1
20.10.2023 - Kvartalsrapport - Q3Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.

Read more

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010914443.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 16.06.2022 - 16.09.2022 er 4.9.
Ticker: PROTCT05

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Read more

Primærinnsider Christoffer Skyrud, varamedlem valgt blant og av de ansatte til
styret i Protector Forsikring ASA, har i dag 3. juni 2022 solgt 9.593 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 106 per aksje.

Skyrud eier etter dette 19.331 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.

Read more

Dato for offentliggjøring av tilbakekjøpsprogrammet: 06.05.2022
Gjennomføringsperiode for tilbakekjøpsprogrammet 09.05.2022 - 01.06.2022

Protector Forsikring ASA har den 18. mai 2022 avsluttet tilbakekjøpsprogrammet
før endelig sluttdato da programmets maksimum på 150.000 aksjer er nådd.

Totalt er 150.000 aksjer tilbakekjøpt i markedet for et samlet vederlag på NOK
15.253.520,96. Vektet gjennomsnittskurs for aksjene var NOK 101,6901.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393


Oslo, 19. mai 2022
Protector Forsikring ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5

Read more

Det refereres til børsmelding den 06.05.2022 vedrørende initiering av et
tilbakekjøpsprogram av opptil 150.000 egne aksjer for et maksimalt beløp på NOK
16 millioner. Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å oppfylle forpliktelser
oppstått som følge av Selskapets bonusprogram for ledende ansatte og
nøkkelpersoner samt Selskapets aksjekjøpsprogram for alle ansatte.
Tilbakekjøpsprogrammet kan gjennomføres i perioden 09.05.2022-01.06.2022.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig Vektet Total daglig
volum (ant. aksjer) gj.snittspris trans.verdi
per dag (NOK) (NOK)

18.05.2022 14.181 108,0343 1.532.034,41

Totalt tidligere
offentliggjorte
tilbakekjøp under
programmet 135.819 101,0277 13.721.486,55

Totalt kjøpt tilbake
under programmet 150.000 101,6901 15.253.520,96

En detaljert oversikt over alle gjennomførte handler under
tilbakekjøpsprogrammet som er utført 18. mai 2022 er vedlagt denne meldingen.

Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner, eier Protector Forsikring ASA
121.655 egne aksjer, tilsvarende 0,15 % av Protector Forsikring ASAs
aksjekapital.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 19. mai 2022
Protector Forsikring ASA


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.

Read more

Det refereres til børsmelding den 06.05.2022 vedrørende initiering av et
tilbakekjøpsprogram av opptil 150.000 egne aksjer for et maksimalt beløp på NOK
16 millioner. Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å oppfylle forpliktelser
oppstått som følge av Selskapets bonusprogram for ledende ansatte og
nøkkelpersoner samt Selskapets aksjekjøpsprogram for alle ansatte.
Tilbakekjøpsprogrammet kan gjennomføres i perioden 09.05.2022-01.06.2022.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig Vektet Total daglig
volum (ant. aksjer) gj.snittspris trans.verdi
per dag (NOK) (NOK)

09.05.2022 23.737 100,1869 2.378.136,45
10.05.2022 24.226 98,6693 2.390.362,46
11.05.2022 22.667 100,0965 2.268.887,37
12.05.2022 25.324 99,7877 2.527.023,71
13.05.2022 25.684 103,9682 2.670.319,25
16.05.2022 14.181 104,8415 1.486.757,31

Totalt tidligere
offentliggjorte
tilbakekjøp under
programmet

Totalt kjøpt tilbake
under programmet 135.819 101,0277 13.721.486,55

En detaljert oversikt over alle gjennomførte handler under
tilbakekjøpsprogrammet som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne
meldingen.

Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner, eier Protector Forsikring ASA
107,474 egne aksjer, tilsvarende 0,13 % av Protector Forsikring ASAs
aksjekapital.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 16.05.2022
Protector Forsikring ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.

Read more

Protector Forsikring ASA har i dag overført 51.286 aksjer til egne ansatte til
en kurs NOK 97,80 i forbindelse med selskapets aksjekjøpsprogram for 2022.

I tillegg er det overført 13.461 aksjer vederlagsfritt til egne ansatte i
forbindelse selskapets aksjekjøpsprogram for 2020 hvor det gis en bonusaksje per
femte aksje som er beholdt i denne to-årsperioden.

Protector Forsikring ASA har også overført 90.129 aksjer til egne ansatte til en
kurs NOK 99,70 i forbindelse med selskapets langsiktige bonusprogram for ledende
ansatte og nøkkelpersoner, samt overført 1.500 aksjer vederlagsfritt til egne
ansatte i forbindelse med bonus til årets ansatte.

Totalt er det overført 156.376 egne aksjer til egne ansatte.

For en oversikt over tildeling til primærinnsidere, se vedlegg.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.

Read more

Protector Forsikring ASA ("Selskapet") har besluttet å initiere et tilbakekjøp
av inntil 150.000 av egne aksjer for et maksimalt beløp på NOK 16 millioner.
Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført i perioden 09.05.2022-01.06.2022.
Tilbakekjøpet vil skje i samsvar med fullmakt gitt på Selskapets ordinære
generalforsamling 7. april 2022.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å oppfylle forpliktelser oppstått som
følge av Selskapets bonusprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner samt
Selskapets aksjekjøpsprogram for alle ansatte.

Transaksjoner vil bli gjennomført på Euronext Oslo Børs basert på gjeldende
markedspriser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.

Oslo, 6. mai 2022

For ytterligere informasjon, kontakt:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Read more

Protector Forsikring ASA hereby invites you to the presentation of the results
for the 2nd quarter 2022, Friday, July 8th at 10:00am CET.

The presentation will be held in English, and will be webcasted to our homepages
only
(https://protectorforsikring.no/en/).

Questions may be directed to ir@protectorforsikring.no beforehand or throughout
the webcast.

The Q2 report and presentation will be published in advance of the webcast.


Oslo, July 1st 2022
Protector Forsikring ASA

Read more

Financial calendar for Protector Forsikring ASA

FINANCIAL YEAR 2022

08.07.2022 - Half-yearly Report

27.10.2022 - Quarterly Report - Q3
02.02.2023 - Quarterly Report - Q4


FINANCIAL YEAR 2023

11.07.2023 - Half-yearly Report
08.03.2023 - Annual Report
30.03.2023 - Annual General Meeting

28.04.2023 - Quarterly Report - Q1
20.10.2023 - Quarterly Report - Q3This information is published pursuant to the requirements set out in the
Continuing obligations.

Read more

Reference is made to the stock exchange notice of 3 December 2021 regarding a
successful placement of new perpetual restricted Tier 1 bond issue of NOK 350
million and the stock exchange notice made 10 February 2022 regarding a
successful placement of new Tier 2 bond issue of NOK 400 million maturing in
2052. The bonds were issued under ISIN NO0011170045 and NO0012442278,
respectively.

The Financial Supervisory Authority of Norway has today 3 June 2022 approved the
prospectus with appendices prepared by Protector Forsikring ASA covering the
listing of the Bonds on Oslo Børs. The Bonds will be listed under the ticker
codes "PROTCT06" and "PROTCT07".

The prospectus with appendices and Final Terms is available on the company's
website:

https://protectorforsikring.no/en/investor/documents/bond-documents/?frfr

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay,
mob. +47 934 80 393

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

Read more

Primary insider Christoffer Skyrud, deputy board member elected by and amongst
employees in Protector Forsikring ASA, has today 3 June 2022 sold 9,593 shares
in Protector Forsikring ASA at a price of NOK 106 per share.

Following this transaction, mr. Skyrud holds 19,331 shares in Protector
Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Read more

AM Best has affirmed the Long-Term Issuer Credit Rating of BBB+ to Protector
Forsikring ASA with a stable outlook.
The ratings reflect Protector's balance sheet strength, which AM Best
categorises as strong.

AM Best expects Protector's risk-adjusted capitalisation, as measured by Best's
Capital Adequacy Ratio (BCAR), to be maintained at the strongest level,
underpinned by strong earnings generation, which should adequately support the
company's growth forecasts.

For more information please see attached press release or:

https://news.ambest.com/presscontent.aspx?altsrc=9&RefNum=32115&URatingId=179137
7&_ga=2.140411123.1168368325.1654161730-884885759.1622044439


Oslo, 2 June 2022
Protector Forsikring ASA

Read more

Announcement day of the buy-back program: 6 May 2022
Duration of the buy-back program: 9 May 2022 to 1 June 2022

Protector Forsikring ASA has on 18 May finalized its buy-back program before end
date as the maximum number of 150,000 shares defined in the program has been
met.

The total program comprised 150,000 shares repurchased in the market for a total
consideration of
NOK 15,253,520.96. The weighted average price for the shares was NOK 101.6901.

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 19 May 2022
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.

Read more

Reference is made to the stock exchange announcement published on 06.05.2022
regarding the initiation of a buy-back program of up to 150,000 own shares for a
maximum amount of MNOK 16. The purpose of the repurchase program is to fulfill
obligations arising as a result of the Company's bonus program for senior
executives and key personnel as well as the Company's share purchase program for
all employees. The buy-back program can be implemented in the period
09.05.2022-01.06.2022.

Overview of transactions:

Date Aggregated daily Weighted Total daily
volume (no. of average share price trans.
value
shares) per day(NOK) (NOK)

18.05.2022 14,181 108.0343 1,532,034.41

Previously disclosed
buy-backs under
the program
(accumulated) 135,819 101.0277 13,721,486.55

Accumulated under
the buy-back
program 150,000 101.6901 15,253,520.96

An overview of all transactions made under the buy-back program that have been
carried out 18 May 2022 is attached.

Following the completion of the above transactions, Protector Forsikring ASA
owns a total of 121,655 of own shares, corresponding to 0.15 % of Protector
Forsikring ASA's share capital.

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 19 May 2022

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.

Read more

Reference is made to the stock exchange announcement published on 06.05.2022
regarding the initiation of a buy-back program of up to 150,000 own shares for a
maximum amount of MNOK 16. The purpose of the repurchase program is to fulfill
obligations arising as a result of the Company's bonus program for senior
executives and key personnel as well as the Company's share purchase program for
all employees. The buy-back program can be implemented in the period
09.05.2022-01.06.2022.

Overview of transactions:

Date Aggregated daily Weighted Total daily
volume (no. of average share price trans. value
shares) per day(NOK) (NOK)

09.05.2022 23,737 100.1869 2,378,136.45
10.05.2022 24,226 98.6693 2,390,362.46
11.05.2022 22,667 100.0965 2,268,887.37
12.05.2022 25,324 99.7877 2,527,023.71
13.05.2022 25,684 103.9682 2,670,319.25
16.05.2022 14,181 104.8415 1,486,757.31

Previously disclosed
buy-backs under
the program
(accumulated)

Accumulated under
the buy-back
program 135,819 101.0277 13,721,486.55

An overview of all transactions made under the buy-back program that have been
carried out during the above-mentioned time period is attached.

Following the completion of the above transactions, Protector Forsikring ASA
owns a total of 107,474 of own shares, corresponding to 0.13 % of Protector
Forsikring ASA's share capital.

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 16 May 2022
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.

Read more

Protector Forsikring ASA has transferred 51,286 shares today to own employees at
a price of NOK 97.80 in connection with the company's share purchase program for
2022.

In addition, 13,461 shares have been transferred free of charge to own employees
in connection with the company's share purchase program for 2020, where one
bonus share is granted for every fifth share retained during the two-year
period.

Protector Forsikring ASA has also transferred 90,129 shares to own employees at
a price of NOK 99.70 in connection with the company's long-term bonus program
for senior executives and key personnel, and transferred 1,500 shares free of
charge to own employees in connection with bonuses to employees of the year.

A total of 156,376 own shares have been transferred to own employees.

For an overview of allocations to primary insiders, please see appendix.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to section 5-12
of the Securities Trading Act and Article 5 of the Market Abuse Regulation (EU)
596/2014.

Read more

Protector Forsikring ASA ("Company") has decided to initiate a buyback of up to
150,000 own shares for a maximum amount of NOK 16 million. The buyback program
will commence on 9 May 2022 and continue until 1 June 2022. The buyback will be
made in accordance with the authorization granted at the Company's annual
general meeting on 7 April 2022.

The purpose of the program is to fulfill obligations arising as a result of the
Company's bonus program for senior executives and key personnel and the
Company's share purchase program for all employees.

Buyback transactions will be executed according to the market price on Euronext
Oslo Stock Exchange.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.

Oslo, 6 May 2022

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Read more