Protector Forsikring ASA inviterer med dette til presentasjon av resultatene for
4. kvartal 2021, torsdag 3. februar kl. 10:00.

Presentasjonen vil avholdes på engelsk, og vil bli direkte videooverført til
våre hjemmesider
(https://protectorforsikring.no).

Spørsmål kan rettes til ir@protectorforsikring.no i forkant av eller underveis i
presentasjonen.

Q4-rapporten og presentasjonen vil publiseres i forkant av webcasten.


Oslo, 27. januar 2022
Protector Forsikring ASA

Read more

Det vises til børsmelding av 6. januar hvor vi varslet en oppdatering på veksten
i 2021 og 1. januar 2022 forfallet. Historisk har 1. januar forfallet vært av
stor betydning for Protectors volumvekst ; fortsatt forfaller om lag 40% av vårt
årlige volum på denne datoen. Som følge av at vi vokser mest i UK, vil 1. januar
gradvis bli av mindre betydning.


Q4 2021 ; 8% vekst i brutto forfalt premie (14% i lokal valuta)

Veksten i Q4 er drevet av Danmark og Sverige. Videre understøttes volumveksten
av fortsatt prisøkninger og en lav kundeavgang. Året 2021 endte med en brutto
forfalt premie på MNOK 5 951, opp 8% (10% i lokal valuta) sammenliknet med 2020.


1. januar 2022 ; 8% vekst i brutto forfalt premie(11% i lokal valuta)

Veksten drives av Skandinavia understøttet av prisøkninger over skadeinflasjonen
og en lav kundeavgang. I UK er januar en liten volummåned.


Mer informasjon vil bli gitt i forbindelse med vår regnskapsfremleggelse torsdag
3. februar.


Oslo, 21. januar 2022
Protector Forsikring ASA

Read more

Det er fastsatt ny rente for NO0010914443.
Ny rentesats i perioden 16.12.2021 - 16.03.2022 er 4,23.
Ticker:PROTCT05

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Read more

Protector Forsikring ASA, med bbb+ (Good) Stable Outlook rating fra A.M. Best,
har i dag utstedt et nytt Solvency II tilpasset Perpetual Restricted Tier 1
obligasjonslån med et volum på NOK 350,000,000 og en kupong på 3M NIBOR + 475
basispunkter. Obligasjonslånet vil ha en førtidig innløsningsrett den 14.
desember 2026 (First Call Option). Obligasjonslånet vil kvalifisere som et
Restricted Tier 1 instrument i henhold til gjeldende regelverk.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nordea og Pareto Securities var tilretteleggere av obligasjonsutstedelsen.


Oslo, 3. desember 2021

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, tlf. +47 934 80 393

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Read more

Christina Blom Monberg, nærstående til primærinnsider Anders Blom Monberg,
Country Manager Danmark i Protector Forsikring ASA, har i dag 2. desember 2021
kjøpt 1.200 aksjer i Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 100,80 per
aksje.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Read more

Steel City AS, nærstående til primærinnsider Kjetil Garstad, styremedlem i
Protector Forsikring ASA, har i dag 28. oktober 2021 kjøpt 52.000 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 97,2738 per aksje. Steel City AS
eier etter dette 196.706 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Read more

Primærinnsider Line Engelmann-Kokkim, styremedlem (ansattrepresentant) i
Protector Forsikring ASA, har i dag 28. oktober 2021, solgt 568 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 97,0 per aksje. Line
Engelmann-Kokkim eier etter dette ingen aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Read more

Kvartalets resultat ble NOK 125,1m (NOK 343,8m). Resultatet drives av et sterkt
teknisk resultat.

Netto combined ratio ble 82,9%, ned fra 93,4% i Q3 2020.

Veksten i brutto forfalt premie ble 27% i NOK og 26% i lokal valuta.
Prisøkningene utgjorde 13,2% og vil fortsette i noen markeder og segmenter.

Investeringsavkastningen ble NOK -7,0m eller 0,0% mot NOK 334,4m eller 2,6% i Q3
2020.

Resultatet hittil i år ble NOK 965,2m (NOK 539,3m). Netto combined ratio ble
85,9% (94,5%). Investeringsavkastningen ble NOK 717,1m eller 5,1% mot NOK 521,1m
eller 4,3% i samme periode i fjor.

Totalt for året 2021 forventes det en volumvekst på 10% i lokal valuta (uendret)
og en netto combined ratio på 88% (ned fra 90-92%).

Styret har benyttet fullmakten gitt av generalforsamlingen den 8. april 2021 og
har besluttet å utdele et tilleggsutbytte på NOK 137,5 millioner, tilsvarende
NOK 1,67 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 10. november 2021.

Solvensmarginen var 230% (171%) etter utbytte.

Ytterligere detaljer følger i vedlagte rapport og presentasjon som inkluderer
definisjoner av finansielle nøkkeltall.


Oslo, 27. oktober 2021
Protector Forsikring ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Read more

Protector Forsikring ASA hereby invites you to the presentation of the results
for the 4th quarter 2021, Thursday, February 3rd at 10:00am CET.

The presentation will be held in English, and will be webcasted to our homepages
only
(https://protectorforsikring.no/en/).

Questions may be directed to ir@protectorforsikring.no beforehand or throughout
the webcast.

The Q4 report and presentation will be published in advance of the webcast.


Oslo, January 27th 2022
Protector Forsikring ASA

Read more

With reference to the stock exchange announcement dated January 6th, where we
gave notice of an update on premium growth for 2021 and the January 1st renewal
date. January 1st has had significant impact on Protectors premium growth
historically and still about 40% of our annual premium incepts at this date. As
most of our growth currently comes from the UK, the January 1st renewal date
will gradually become less significant.


Q4 2021 ; Growth in gross written premium of 8% (14% in local currencies)

The growth in Q4 is driven by Denmark and Sweden. Furthermore, premium growth is
supported by continued price increases and a low client churn. For the full year
2021 gross written premium came in at MNOK 5 951, up 8% (10% in local
currencies) relative to 2020.

January 1st, 2022 ; Growth in gross written premium of 8% (11% in local
currencies)

The growth is driven by Scandinavia supported by price increases above claims
inflation and a low client churn. In the UK, January is a small volume month.


More information will be given on February 3rd in connection with the
presentation of the Q4 and preliminary full year 2021 results.Oslo, January 21st 2022
Protector Forsikring ASA

Read more

Protector Forsikring ASA, rated bbb+ (Good) Stable outlook by A.M. Best, has
today successfully issued a new NOK 350,000,000 Solvency II compliant Perpetual
Restricted Tier 1 bond pricing at 3m NIBOR + 475bps. The bonds will have first
call option by Protector Forsikring ASA on 14 December 2026, five years after
settlement date. The bonds will qualify as Restricted Tier 1 Instruments for the
issuer for the purpose of applicable regulations.

The bonds will be applied for listing at Oslo Børs.

Nordea and Pareto Securities acted as Joint Lead Arrangers for the bond issue.


Oslo, 3 December 2021

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

Read more

Christina Blom Monberg, close associate of Primary Insider Anders Blom Monberg,
Country Manager Denmark in Protector Forsikring ASA, has today December 2nd,
2021 acquired 1,200 shares in Protector Forsikring ASA at an average price of
NOK 100.80 per share.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Read more

Kjetil Garstad, board member in Protector Forsikring ASA, has today 28 October
2021 acquired 52,000 shares in Protector Forsikring ASA through his related
party Steel City AS at an average price of NOK 97.2738 per share. Following this
transaction, Steel City AS holds 196,706 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Read more

Primary insider Line Engelmann-Kokkim, board member (employee-elected) in
Protector Forsikring ASA, has today, 28 October 2021, sold 568 shares in
Protector Forsikring ASA at NOK 97.0 per share. After the transaction Line
Engelmann-Kokkim owns 0 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Read more

The profit for the quarter was NOK 125.1m (NOK 343.8m). The result is driven by
a strong technical result.

The net combined ratio was 82.9%, down from 93.4% in Q3 2020.

In Q3, gross premiums written increased by 27% in NOK and 26% in local
currencies. Price increases in the Nordics was 13.2% and will continue in some
markets and segments.

The return on investments was NOK -7.0m or 0.0%, compared to NOK 334.4m or 2.6%
in Q3 2020.

Year to date, the company recorded a profit of NOK 965.2m (NOK 539.3m). The net
combined ratio was 85.9% (94.5%). The return on investments was NOK 717.1m or
5.1% compared to NOK 521.1m or 4.3% YTD 2020.

The overall expectations to 2021 are a 10% volume growth in local currencies
(unchanged) and a net combined ratio of 88% (down from 90-92%).

The Board has utilised its authorisation granted by the Annual General Meeting
in 2021 and has resolved to distribute a special dividend of NOK 137.5 million,
corresponding to NOK 1.67 per share. The dividend will be paid on November 10th
2021.

The SCR-ratio was 230% (171%) after distribution of dividends.

Further details are provided in the attached report and presentation, which
includes definitions of financial key figures.


Oslo, 27 October 2021
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

Read more

Dividend amount: NOK 1.67
Declared currency: NOK
Last day including right: 2 November 2021
Ex-date: 3 November 2021
Record date: 4 November 2021
Payment date: 10 November 2021
Date of approval: 27 October 2021

Other information: The special dividend is adopted by the Board according to the
authorisation given by the ordinary General Meeting on 8 April 2021.

This information is published in accordance with the requirements of Oslo Børs'
Continuing Obligations.


Oslo, 27 October 2021
Protector Forsikring ASA

Read more