Det er fastsatt ny rente for NO0010914443.
Ny rentesats i perioden 16.09.2021 - 16.12.2021 er 4,01.
Ticker:PROTCT05

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Les mer

Steel City AS, nærstående til primærinnsider Kjetil Garstad, styremedlem i
Protector Forsikring ASA, har i dag 23. juli 2021 kjøpt 25 0000 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 92,50 per aksje. Steel City AS eier
etter dette 144.706 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Reeco AS, nærstående til primærinnsider Arve Ree, nestleder i styret i Protector
Forsikring ASA, har i
dag 15. juli 2021 kjøpt 141 622 aksjer i Protector Forsikring ASA til en kurs
lik
NOK 91,1 per aksje. Reeco AS eier etter dette 600 000 aksjer i Protector
Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Finansiell kalender for Protector Forsikring ASA

REGNSKAPSÅR 2021


28.10.2021 - Kvartalsrapport - Q3
03.02.2022 - Kvartalsrapport - Q4


REGNSKAPSÅR 2022

08.07.2022 - Halvårsrapport
15.03.2022 - Årsrapport
07.04.2022 - Ordinær generalforsamling

28.04.2022 - Kvartalsrapport - Q1
27.10.2022 - Kvartalsrapport - Q3Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.

Les mer

Primærinnsider Mathews Ambalathil, styremedlem i Protector Forsikring ASA, har i
dag 9. juli 2021, solgt 1.289 aksjer i Protector Forsikring ASA til en kurs lik
NOK 95,1 per aksje. Mathews Ambalathil eier etter dette 791 aksjer i Protector
Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Utbyttebeløp: NOK 1,67
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 13.07.2021
Ex-dato: 14.07.2021
Record date (eierregisterdato): 15.07.2021
Betalingsdato: 21.07.2021
Vedtaksdato: 08.07.2021
Annen informasjon: Tilleggsutbyttet er besluttet av styret i henhold til
fullmakt gitt av generalforsamlingen 8. april 2021.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.

Oslo, 8. juli 2021
Protector Forsikring ASA

Les mer

Kvartalets resultat ble NOK 267,3m mot NOK 580,4m i Q2 2020. Resultatet drives
av et sterkt teknisk resultat og et godt investeringsresultat.

Netto combined ratio ble 83,9%, ned fra 92,1% i Q2 2020.

Veksten i brutto forfalt premie ble 22% i lokal valuta (11% i NOK).
Prisøkningene utgjorde 9,2% og vil fortsette i noen markeder og segmenter.

Investeringsavkastningen ble NOK 143,5m eller 1,0% mot NOK 638,8m eller 5,2% i
Q2 2020.

Halvårsresultatet ble NOK 840,1m mot NOK 195,5m i H1 2020. Netto combined ratio
ble 87,4% ned fra 95,1% i samme periode i fjor. Investeringsavkastningen ble NOK
724,1m eller 5,1% mot NOK 186,7m eller 1,5% i H1 2020.

Styret har benyttet fullmakten gitt av generalforsamlingen den 8. april 2021 og
har besluttet å utdele et tilleggsutbytte på NOK 137,5 millioner, tilsvarende
NOK 1,67 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 21. juli 2021.

Solvensmarginen var 235% (161%) justert for utbyttet.

Ytterligere detaljer følger i vedlagte rapport og presentasjon som inkluderer
definisjoner av finansielle nøkkeltall.

Oslo, 8. juli 2021
Protector Forsikring ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Les mer

Protector Forsikring ASA inviterer med dette til presentasjon av resultatene for
2. kvartal 2021, fredag 9. juli kl. 10:00.

På grunn av COVID-19 og tilhørende smittevernhensyn, vil vi ikke åpne opp for
fysisk tilstedeværelse. Presentasjonen vil bli direkte videooverført og avholdes
på engelsk.

Under følger linken til vår webcast:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210709_5/

Spørsmål kan rettes til ir@protectorforsikring.no i forkant eller direkte
gjennom en Q&A funksjon i webcasten i løpet av presentasjonen.

Q2-rapporten og presentasjonen vil publiseres i forkant av webcasten.


Oslo, 25. juni 2021
Protector Forsikring ASA

Les mer

Kjetil Garstad, board member in Protector Forsikring ASA, has today 23 July 2021
acquired 25,000 shares in Protector Forsikring ASA through his related party
Steel City AS at an average price of NOK 92.50 per share. Following this
transaction, Steel City AS holds 144,706 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

Financial calendar for Protector Forsikring ASA

FINANCIAL YEAR 2021


28.10.2021 - Quarterly Report - Q3
03.02.2022 - Quarterly Report - Q4


FINANCIAL YEAR 2022

08.07.2022 - Half-yearly Report
15.03.2022 - Annual Report
07.04.2022 - Annual General Meeting

28.04.2022 - Quarterly Report - Q1
27.10.2022 - Quarterly Report - Q3This information is published pursuant to the requirements set out in the
Continuing obligations.

Les mer

Primary insider Mathews Ambalathil, board member in Protector Forsikring ASA,
has today, 9 July 2021, sold 1,289 shares in Protector Forsikring ASA at NOK
95.1 per share. After the transaction Mathews Ambalathil owns 791 shares in
Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

Dividend amount: NOK 1.67
Declared currency: NOK
Last day including right: 13 July 2021
Ex-date: 14 July 2021
Record date: 15 July 2021
Payment date: 21 July 2021
Date of approval: 8 July 2021
Other information: The special dividend is adopted by the Board according to the
authorisation given by the ordinary General Meeting on 8 April 2021.

This information is published in accordance with the requirements of Oslo Børs'
Continuing Obligations.

Oslo, 8 July 2021
Protector Forsikring ASA

Les mer

The profit for the quarter was NOK 267.3m compared to NOK 580.4m in Q2 2020. The
result is driven by a strong technical result and a good investment result.

The net combined ratio was 83.9%, down from 92.1% in Q2 2020.

In Q2, gross premiums written increased by 22% in local currencies (11% in NOK).
Price increases were 9.2% and will continue in some markets and segments.

The return on investments was NOK 143.5m (1.0%) compared to NOK 638.8m (5.2%) in
Q2 2020.

In the first half year, the company recorded a profit of NOK 840.1m, against NOK
195.5m in H1 2020. The net combined ratio was 87.4% compared to 95.1% in the
same period last year. The return on investments was NOK 724.1m, or 5.1%
compared to NOK 186.7m, or 1.5% in H1 2020.

The Board has utilised its authorisation granted by the Annual General Meeting
in 2021 and has resolved to distribute a special dividend of NOK 137.5 million,
corresponding to NOK 1.67 per share. The dividend will be paid on or about 21
July 2021.

The SCR-ratio was 235% (161%) adjusted for the distribution of dividend.

Further details are provided in the attached report and presentation which
include definitions of financial key figures.

Oslo, July 8th 2021
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl.
(Norwegian Securities Trading Act)

Les mer

Protector Forsikring ASA hereby invites you to the presentation of the results
for the 2nd quarter 2021, Friday, July 9th at 10:00am CET.

Due to COVID-19 and corresponding Infection Prevention and Control
Considerations, we do not open for physical presence, and thus the presentation
will only be webcasted. The presentation will be held in English.

Below follows the link to our webcast:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210709_5/

Questions may be directed to ir@protectorforsikring.no beforehand or directly
through a Q&A function in the webcast during the presentation.

The Q2 report and presentation will be published in advance of the webcast.


Oslo, June 25th 2021
Protector Forsikring ASA

Les mer

In accordance with the resolution of the Annual General Meeting 8 April 2021,
Protector Forsikring ASA has today June 7th 2021 reduced the share capital with
a total of NOK 3,655,605. This is done by cancelling 3,655,605 own shares.

The share capital subsequent to the capital reduction is NOK 82,500,000 divided
into 82,500,000 shares, each with a par value of NOK 1.00.

Updated certificate of registration is enclosed.

Oslo, 7 June 2021
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities
Trading Act).

Les mer

AM Best has revised the outlook for Protector Forsikring's Long-Term Issuer
Credit Rating of BBB+ from negative to stable and affirms the stable outlook on
the Financial Strength Rating(FSR).

According to AM Best these credit ratings reflect Protector's balance sheet
strength, which is assessed as strong, as well as Protector's adequate operating
performance, neutral business profile and appropriate enterprise risk
management.

For more information please see the attached press release.

Oslo, June 3rd 2021
Protector Forsikring ASA


This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Les mer