Steel City AS, nærstående til primærinnsider Kjetil Garstad, styremedlem i
Protector Forsikring ASA, har i dag 28. oktober 2021 kjøpt 52.000 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 97,2738 per aksje. Steel City AS
eier etter dette 196.706 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Primærinnsider Line Engelmann-Kokkim, styremedlem (ansattrepresentant) i
Protector Forsikring ASA, har i dag 28. oktober 2021, solgt 568 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 97,0 per aksje. Line
Engelmann-Kokkim eier etter dette ingen aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Kvartalets resultat ble NOK 125,1m (NOK 343,8m). Resultatet drives av et sterkt
teknisk resultat.

Netto combined ratio ble 82,9%, ned fra 93,4% i Q3 2020.

Veksten i brutto forfalt premie ble 27% i NOK og 26% i lokal valuta.
Prisøkningene utgjorde 13,2% og vil fortsette i noen markeder og segmenter.

Investeringsavkastningen ble NOK -7,0m eller 0,0% mot NOK 334,4m eller 2,6% i Q3
2020.

Resultatet hittil i år ble NOK 965,2m (NOK 539,3m). Netto combined ratio ble
85,9% (94,5%). Investeringsavkastningen ble NOK 717,1m eller 5,1% mot NOK 521,1m
eller 4,3% i samme periode i fjor.

Totalt for året 2021 forventes det en volumvekst på 10% i lokal valuta (uendret)
og en netto combined ratio på 88% (ned fra 90-92%).

Styret har benyttet fullmakten gitt av generalforsamlingen den 8. april 2021 og
har besluttet å utdele et tilleggsutbytte på NOK 137,5 millioner, tilsvarende
NOK 1,67 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 10. november 2021.

Solvensmarginen var 230% (171%) etter utbytte.

Ytterligere detaljer følger i vedlagte rapport og presentasjon som inkluderer
definisjoner av finansielle nøkkeltall.


Oslo, 27. oktober 2021
Protector Forsikring ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Les mer

Utbyttebeløp: NOK 1,67
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 02.11.2021
Ex-dato: 03.11.2021
Record date (eierregisterdato): 04.11.2021
Betalingsdato: 10.11.2021
Vedtaksdato: 27.10.2021
Annen informasjon: Tilleggsutbyttet er besluttet av styret i henhold til
fullmakt gitt av generalforsamlingen 8. april 2021.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.


Oslo, 27. oktober 2021
Protector Forsikring ASA

Les mer

Protector Forsikring ASA inviterer med dette til presentasjon av resultatene for
3. kvartal 2021, torsdag 28. oktober kl. 10:00.

Presentasjonen vil bli direkte videooverført, og avholdes på engelsk.

Under følger linken til vår webcast:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20211028_3/

Spørsmål kan rettes til ir@protectorforsikring.no i forkant eller direkte
gjennom en Q&A funksjon i webcasten i løpet av presentasjonen.

Q3-rapporten og presentasjonen vil publiseres i forkant av webcasten.


Oslo, 21. oktober 2021
Protector Forsikring ASA

Les mer

Det er fastsatt ny rente for NO0010914443.
Ny rentesats i perioden 16.09.2021 - 16.12.2021 er 4,01.
Ticker:PROTCT05

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Les mer

Steel City AS, nærstående til primærinnsider Kjetil Garstad, styremedlem i
Protector Forsikring ASA, har i dag 23. juli 2021 kjøpt 25 0000 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 92,50 per aksje. Steel City AS eier
etter dette 144.706 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Reeco AS, nærstående til primærinnsider Arve Ree, nestleder i styret i Protector
Forsikring ASA, har i
dag 15. juli 2021 kjøpt 141 622 aksjer i Protector Forsikring ASA til en kurs
lik
NOK 91,1 per aksje. Reeco AS eier etter dette 600 000 aksjer i Protector
Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU) nr.
596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Kjetil Garstad, board member in Protector Forsikring ASA, has today 28 October
2021 acquired 52,000 shares in Protector Forsikring ASA through his related
party Steel City AS at an average price of NOK 97.2738 per share. Following this
transaction, Steel City AS holds 196,706 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

Primary insider Line Engelmann-Kokkim, board member (employee-elected) in
Protector Forsikring ASA, has today, 28 October 2021, sold 568 shares in
Protector Forsikring ASA at NOK 97.0 per share. After the transaction Line
Engelmann-Kokkim owns 0 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

The profit for the quarter was NOK 125.1m (NOK 343.8m). The result is driven by
a strong technical result.

The net combined ratio was 82.9%, down from 93.4% in Q3 2020.

In Q3, gross premiums written increased by 27% in NOK and 26% in local
currencies. Price increases in the Nordics was 13.2% and will continue in some
markets and segments.

The return on investments was NOK -7.0m or 0.0%, compared to NOK 334.4m or 2.6%
in Q3 2020.

Year to date, the company recorded a profit of NOK 965.2m (NOK 539.3m). The net
combined ratio was 85.9% (94.5%). The return on investments was NOK 717.1m or
5.1% compared to NOK 521.1m or 4.3% YTD 2020.

The overall expectations to 2021 are a 10% volume growth in local currencies
(unchanged) and a net combined ratio of 88% (down from 90-92%).

The Board has utilised its authorisation granted by the Annual General Meeting
in 2021 and has resolved to distribute a special dividend of NOK 137.5 million,
corresponding to NOK 1.67 per share. The dividend will be paid on November 10th
2021.

The SCR-ratio was 230% (171%) after distribution of dividends.

Further details are provided in the attached report and presentation, which
includes definitions of financial key figures.


Oslo, 27 October 2021
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

Les mer

Dividend amount: NOK 1.67
Declared currency: NOK
Last day including right: 2 November 2021
Ex-date: 3 November 2021
Record date: 4 November 2021
Payment date: 10 November 2021
Date of approval: 27 October 2021

Other information: The special dividend is adopted by the Board according to the
authorisation given by the ordinary General Meeting on 8 April 2021.

This information is published in accordance with the requirements of Oslo Børs'
Continuing Obligations.


Oslo, 27 October 2021
Protector Forsikring ASA

Les mer

Protector Forsikring ASA hereby invites you to the presentation of the results
for the 3rd quarter 2021, Thursday, October 28th at 10:00am CET.

The presentation will be held in English, and will be webcasted only.

Below follows the link to our webcast:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20211028_3/

Questions may be directed to ir@protectorforsikring.no beforehand or directly
through a Q&A function in the webcast during the presentation.

The Q3 report and presentation will be published in advance of the webcast.


Oslo, 21 October 2021
Protector Forsikring ASA

Les mer

Kjetil Garstad, board member in Protector Forsikring ASA, has today 23 July 2021
acquired 25,000 shares in Protector Forsikring ASA through his related party
Steel City AS at an average price of NOK 92.50 per share. Following this
transaction, Steel City AS holds 144,706 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

Financial calendar for Protector Forsikring ASA

FINANCIAL YEAR 2021


28.10.2021 - Quarterly Report - Q3
03.02.2022 - Quarterly Report - Q4


FINANCIAL YEAR 2022

08.07.2022 - Half-yearly Report
15.03.2022 - Annual Report
07.04.2022 - Annual General Meeting

28.04.2022 - Quarterly Report - Q1
27.10.2022 - Quarterly Report - Q3This information is published pursuant to the requirements set out in the
Continuing obligations.

Les mer

Primary insider Mathews Ambalathil, board member in Protector Forsikring ASA,
has today, 9 July 2021, sold 1,289 shares in Protector Forsikring ASA at NOK
95.1 per share. After the transaction Mathews Ambalathil owns 791 shares in
Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer