Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012442278.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 21.11.2022 - 21.02.2023 er 6.08.
Ticker: PROTCT07

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

AWC AS, nærstående til primærinnsider og nestleder i styret i Protector
Forsikring ASA Arve Ree, har i dag 31. oktober 2022 kjøpt 1.000.000 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 124,50 per aksje. AWC AS eier etter
dette 10.553.448 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU)
nr.596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Oppsummert er resultatene i Q3 2022 (Q3 2021):

o Combined ratio for egenregning 84,9% (82,9%)
o 8% (27%) vekst i brutto forfalt premie, 12% (26%) i lokal valuta
o Investeringsavkastning NOK 22,9m (NOK -7.0m) eller 0,2% (0,0%)
o Totalresultat NOK 175,2m (NOK 125,1m)
o Solvensmargin 222% (230%)

Resultatet for årets første ni måneder ble NOK 196,3m mot NOK 965,2m i samme
periode i fjor. Netto combined ratio ble 87,9%, opp fra 85,9%.
Investeringsavkastningen ble NOK -162,2m eller -1,1%, mot NOK 717,1m eller 5,1%
YTD 2021.

Selskapets finansielle stilling er solid og utbyttekapasiteten er god. På grunn
av den usikre geopolitiske situasjonen og volatile finansmarkeder har styret
besluttet å ikke utbetale utbytte dette kvartalet.

Ytterligere detaljer følger i vedlagte rapport og presentasjon som inkluderer
definisjoner av finansielle nøkkeltall.


Oslo, 26. oktober 2022
Protector Forsikring ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Les mer

Protector Forsikring ASA inviterer med dette til presentasjon av resultatene for
3. kvartal 2022, torsdag 27. oktober kl. 10:00.

Presentasjonen vil avholdes på engelsk, og vil bli direkte videooverført til
våre hjemmesider
(https://protectorforsikring.no/investor/).

Spørsmål kan rettes til ir@protectorforsikring.no i forkant av eller underveis i
presentasjonen.

Q3-rapporten og presentasjonen vil publiseres i forkant av webcasten.


Oslo, 13. oktober 2022
Protector Forsikring ASA

Les mer

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010914443.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 16.09.2022 - 16.12.2022 er 6.25.
Ticker: PROTCT05

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

AWC AS, nærstående til primærinnsider Arve Ree, nestleder i styret i Protector
Forsikring ASA , har i dag 12. september 2022 kjøpt 200.000 aksjer i Protector
Forsikring ASA til en kurs lik NOK 124,00 per aksje. AWC AS eier etter dette
9.553.448 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU)
nr.596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011170045.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 14.09.2022 - 14.12.2022 er 7.53.
Ticker: PROTCT06

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

AWC AS, nærstående til primærinnsider Arve Ree, nestleder i styret i Protector
Forsikring ASA , har i dag 9. september 2022 kjøpt 133.231 aksjer i Protector
Forsikring ASA til en kurs lik NOK 122,7506 per aksje. AWC AS eier etter dette
9.353.448 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU)
nr.596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

AWC AS, nærstående til primærinnsider Arve Ree, nestleder i styret i Protector
Forsikring ASA , har i dag 7. september 2022 kjøpt 300.000 aksjer i Protector
Forsikring ASA til en kurs lik NOK 120,00 per aksje. AWC AS eier etter dette
9.220.217 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU)
nr.596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

AWC AS, nærstående til primærinnsider Arve Ree, nestleder i styret i Protector
Forsikring ASA , har i dag 1. september 2022 kjøpt 50.169 aksjer i Protector
Forsikring ASA til en kurs lik NOK 121,00 per aksje. AWC AS eier etter dette
8.920.217 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU)
nr.596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 31 October 2022 acquired 1,000,000 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 124.50 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 10,553,448 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

The results for Q3 2022 (Q3 2021) are:

o Net combined ratio 84.9% (82.9%)
o Premium growth at 8% (27%), 12% (26%) in local currencies
o Net return on investments NOK 22.9m (NOK -7.0m), or 0.2% (0.0%)
o Profit for the quarter NOK 175.2m (NOK 125.1m)
o Solvency ratio of 222% (230%)

Year to date, the company recorded a profit of NOK 196.3m, against NOK 965.2m in
the same period last year. The net combined ratio was 87.9%, against 85.9%. The
return on investments was NOK -162.2m or -1.1%, against 717.1m or
5.1% YTD 2021.

The company's financial position is strong and the dividend capacity is good.
Due to the uncertain geopolitical situation and volatile financial markets the
Board has decided not to pay out dividends this quarter.

Further details are provided in the attached report and presentation, which
includes definitions of financial key figures.


Oslo, 26 October 2022
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

Les mer

Protector Forsikring ASA hereby invites you to the presentation of the results
for the 3rd quarter 2022, Thursday, October 27th at 10:00am CET.

The presentation will be held in English, and will be webcasted to our homepages
only
(https://protectorforsikring.no/en/investor/).

Questions may be directed to ir@protectorforsikring.no beforehand or throughout
the webcast.

The Q3 report and presentation will be published in advance of the webcast.


Oslo, October 13th 2022
Protector Forsikring ASA

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 12 September 2022 acquired 200,000 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 124.00 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 9,553,448 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 9 September 2022 acquired 133,231 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 122.7506 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 9,353,448 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 7 September 2022 acquired 300,000 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 120.00 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 9,220,217 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 1 September 2022 acquired 50,169 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 121.00 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 8,920,217 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 30 Aug 2022 acquired 254,220 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 118,80 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 8,870,048 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 22 August 2022 acquired 80,000 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 120.5574 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 8,615,828 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 16 August 2022 acquired 50,000 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 118.0 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 8,535,828 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer