AWC AS, nærstående til primærinnsider Arve Ree, nestleder i styret i Protector
Forsikring ASA , har i dag 8. juli 2022 kjøpt 15.000 aksjer i Protector
Forsikring ASA til en kurs lik NOK 113,4 per aksje. AWC AS eier etter dette
8.485.828 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR (forordning (EU)
nr.596/2014 - markedsmisbruksforordningen) artikkel 19 som implementert i
Verdipapirhandelloven § 3-1.

Les mer

Oppsummert er resultatene i Q2 2022 (Q2 2021):

o Combined ratio for egenregning 82,5 % (83.9 %)
o 25 % (11 %) vekst i brutto forfalt premie, 24 % (22 %) i lokal valuta
o Investeringsavkastning NOK -175.2m (NOK 143.5m) eller -1,2 % (1,0 %)
o Totalresultat NOK 65,8m (NOK 267,3m)
o Solvensmargin 206 % (235 %)

Halvårsresultatet ble NOK 21,1m mot NOK 840,1m i H1 2021. Netto combined ratio
ble 89,5 %, opp fra 87,4 % i samme periode i fjor. Investeringsavkastningen ble
NOK -185,1m eller -1,2 %, mot NOK 724,1m eller 5,1 % i H1 2021.

Selskapets finansielle stilling er solid og utbyttekapasiteten er god. På grunn
av den usikre geopolitiske situasjonen og volatile finansmarkeder har styret
besluttet å ikke utbetale utbytte dette kvartalet.

Ytterligere detaljer følger i vedlagte rapport og presentasjon som inkluderer
definisjoner av finansielle nøkkeltall.


Oslo, 7. juli 2022
Protector Forsikring ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Les mer

Protector Forsikring ASA inviterer med dette til presentasjon av resultatene for
2. kvartal 2022, fredag 8. juli kl. 10:00.

Presentasjonen vil avholdes på engelsk og vil bli direkte videooverført til våre
hjemmesider
(https://protectorforsikring.no).

Spørsmål kan rettes til ir@protectorforsikring.no i forkant av eller underveis i
presentasjonen.

Q2-rapporten og presentasjonen vil bli publisert i forkant av webcasten.


Oslo, 1. juli 2022
Protector Forsikring ASA

Les mer

Finansiell kalender for Protector Forsikring ASA

REGNSKAPSÅR 2022

08.07.2022 - Halvårsrapport

27.10.2022 - Kvartalsrapport - Q3
02.02.2023 - Kvartalsrapport - Q4


REGNSKAPSÅR 2023

11.07.2023 - Halvårsrapport
08.03.2023 - Årsrapport
30.03.2023 - Ordinær generalforsamling

28.04.2023 - Kvartalsrapport - Q1
20.10.2023 - Kvartalsrapport - Q3Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.

Les mer

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010914443.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 16.06.2022 - 16.09.2022 er 4.9.
Ticker: PROTCT05

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

Primærinnsider Christoffer Skyrud, varamedlem valgt blant og av de ansatte til
styret i Protector Forsikring ASA, har i dag 3. juni 2022 solgt 9.593 aksjer i
Protector Forsikring ASA til en kurs lik NOK 106 per aksje.

Skyrud eier etter dette 19.331 aksjer i Protector Forsikring ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.

Les mer

Dato for offentliggjøring av tilbakekjøpsprogrammet: 06.05.2022
Gjennomføringsperiode for tilbakekjøpsprogrammet 09.05.2022 - 01.06.2022

Protector Forsikring ASA har den 18. mai 2022 avsluttet tilbakekjøpsprogrammet
før endelig sluttdato da programmets maksimum på 150.000 aksjer er nådd.

Totalt er 150.000 aksjer tilbakekjøpt i markedet for et samlet vederlag på NOK
15.253.520,96. Vektet gjennomsnittskurs for aksjene var NOK 101,6901.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393


Oslo, 19. mai 2022
Protector Forsikring ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5

Les mer

Det refereres til børsmelding den 06.05.2022 vedrørende initiering av et
tilbakekjøpsprogram av opptil 150.000 egne aksjer for et maksimalt beløp på NOK
16 millioner. Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å oppfylle forpliktelser
oppstått som følge av Selskapets bonusprogram for ledende ansatte og
nøkkelpersoner samt Selskapets aksjekjøpsprogram for alle ansatte.
Tilbakekjøpsprogrammet kan gjennomføres i perioden 09.05.2022-01.06.2022.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig Vektet Total daglig
volum (ant. aksjer) gj.snittspris trans.verdi
per dag (NOK) (NOK)

18.05.2022 14.181 108,0343 1.532.034,41

Totalt tidligere
offentliggjorte
tilbakekjøp under
programmet 135.819 101,0277 13.721.486,55

Totalt kjøpt tilbake
under programmet 150.000 101,6901 15.253.520,96

En detaljert oversikt over alle gjennomførte handler under
tilbakekjøpsprogrammet som er utført 18. mai 2022 er vedlagt denne meldingen.

Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner, eier Protector Forsikring ASA
121.655 egne aksjer, tilsvarende 0,15 % av Protector Forsikring ASAs
aksjekapital.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 19. mai 2022
Protector Forsikring ASA


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og
markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.

Les mer

AWC AS, related party to primary insider and vice chairman in Protector
Forsikring ASA Arve Ree, has today 8 July 2022 acquired 15,000 shares in
Protector Forsikring ASA at a price of NOK 113.4 per share. Following this
transaction, AWC AS holds 8,485,828 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

The results for Q2 2022 (Q2 2021) are:

o Net combined ratio 82.5 % (83.9 %)
o Premium growth at 25 % (11 %), 24 % (22 %) in local currencies
o Net return on investments NOK -175.2m (NOK 143.5m), or -1.2 % (1.0 %)
o Profit for the quarter NOK 65.8m (NOK 267.3)
o Solvency ratio of 206 % (235 %)

In the first half year, the company recorded a profit of NOK 21.1m, against NOK
840.1m in H1 2021. The net combined ratio was 89.5 %, against 87.4 % in the same
period last year. The return on investments was
NOK -185.1m or -1.2 %, against 724.1m or 5.1 % in H1 2021.

The company's financial position is strong and the dividend capacity is good.
Due to the uncertain geopolitical situation and volatile financial markets the
Board has decided not to pay out dividends this quarter.

Further details are provided in the attached report and presentation, which
includes definitions of financial key figures.


Oslo, 7 July 2022
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

Les mer

Protector Forsikring ASA hereby invites you to the presentation of the results
for the 2nd quarter 2022, Friday, July 8th at 10:00am CET.

The presentation will be held in English, and will be webcasted to our homepages
only
(https://protectorforsikring.no/en/).

Questions may be directed to ir@protectorforsikring.no beforehand or throughout
the webcast.

The Q2 report and presentation will be published in advance of the webcast.


Oslo, July 1st 2022
Protector Forsikring ASA

Les mer

Financial calendar for Protector Forsikring ASA

FINANCIAL YEAR 2022

08.07.2022 - Half-yearly Report

27.10.2022 - Quarterly Report - Q3
02.02.2023 - Quarterly Report - Q4


FINANCIAL YEAR 2023

11.07.2023 - Half-yearly Report
08.03.2023 - Annual Report
30.03.2023 - Annual General Meeting

28.04.2023 - Quarterly Report - Q1
20.10.2023 - Quarterly Report - Q3This information is published pursuant to the requirements set out in the
Continuing obligations.

Les mer

Reference is made to the stock exchange notice of 3 December 2021 regarding a
successful placement of new perpetual restricted Tier 1 bond issue of NOK 350
million and the stock exchange notice made 10 February 2022 regarding a
successful placement of new Tier 2 bond issue of NOK 400 million maturing in
2052. The bonds were issued under ISIN NO0011170045 and NO0012442278,
respectively.

The Financial Supervisory Authority of Norway has today 3 June 2022 approved the
prospectus with appendices prepared by Protector Forsikring ASA covering the
listing of the Bonds on Oslo Børs. The Bonds will be listed under the ticker
codes "PROTCT06" and "PROTCT07".

The prospectus with appendices and Final Terms is available on the company's
website:

https://protectorforsikring.no/en/investor/documents/bond-documents/?frfr

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay,
mob. +47 934 80 393

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

Les mer

Primary insider Christoffer Skyrud, deputy board member elected by and amongst
employees in Protector Forsikring ASA, has today 3 June 2022 sold 9,593 shares
in Protector Forsikring ASA at a price of NOK 106 per share.

Following this transaction, mr. Skyrud holds 19,331 shares in Protector
Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

AM Best has affirmed the Long-Term Issuer Credit Rating of BBB+ to Protector
Forsikring ASA with a stable outlook.
The ratings reflect Protector's balance sheet strength, which AM Best
categorises as strong.

AM Best expects Protector's risk-adjusted capitalisation, as measured by Best's
Capital Adequacy Ratio (BCAR), to be maintained at the strongest level,
underpinned by strong earnings generation, which should adequately support the
company's growth forecasts.

For more information please see attached press release or:

https://news.ambest.com/presscontent.aspx?altsrc=9&RefNum=32115&URatingId=179137
7&_ga=2.140411123.1168368325.1654161730-884885759.1622044439


Oslo, 2 June 2022
Protector Forsikring ASA

Les mer

Announcement day of the buy-back program: 6 May 2022
Duration of the buy-back program: 9 May 2022 to 1 June 2022

Protector Forsikring ASA has on 18 May finalized its buy-back program before end
date as the maximum number of 150,000 shares defined in the program has been
met.

The total program comprised 150,000 shares repurchased in the market for a total
consideration of
NOK 15,253,520.96. The weighted average price for the shares was NOK 101.6901.

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 19 May 2022
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.

Les mer